Přednosti naší školy
Přípravný kurz pro budoucí prvňáčky - Školička
Zápis do 1. tříd
Odpoledne za školou – seznamovací odpoledne pro budoucí prvňáčky
Čeho si rodiče a žáci cení na naší škole, aneb proč k nám rodiče dávají své děti
Přechod našich žáků po ukončení 5. ročníku
Materiály pro rodiče budoucích prvňáčků
Desatero pro rodiče předškoláka

 

 

                           

Přednosti naší školy

Nabízíme Vám zde několik pohledů na přednosti a výhody naší školy:

 • Malá škola v poklidné čtvrti
  Naše základní škola je umístěna uprostřed zeleně v klidném prostředí městské části Praha 13. Navíc patří k malým školám (v obvodu Prahy 13 je dokonce nejmenší). Nabízí tak přednosti a výhody malé školy.

 • Dopravní dostupnost školy, která ale není u hlavní silniční tepny
  Naše škola odpovídá dopravní dostupností a časovou blízkostí centra Prahy městské škole se všemi jejími výhodami (velké možnosti dostupného mimoškolního vyžití…). Škola se ale nachází ve slepé ulici, kterou dál neprojíždí žádná auta.

 • Neanonymní prostředí
  Výhody naší malé školy jsou nasnadě: na každého je vidět a každý vidí na všechny, což současně s rozsáhlými možnostmi aktivního trávení volného času napomáhá rozvoji každého jednotlivce a účinně zabraňuje sociálně - patologickým jevům (šikana, rozličné druhy závislostí atd.).

 • Individuální přístup
  Při nižším počtu dětí ve škole lze uplatňovat skutečně individuální přístup. Výsledkem je na jednu stranu kvalitní péče jak o žáky nadané, tak i o žáky se specifickými poruchami učení a zároveň možnost neochuzovat ostatní.

 • Úspěšnost u přijímacích zkoušek
  Naši žáci vykazují vysokou úspěšnost u přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia.

 • Pedagogický sbor
  Velkou výhodou naší menší školy je „přehledný“, zkušený a stabilní pedagogický sbor, který se neustále vzdělává a rozšiřuje své znalosti.

 • Výchovné poradenství
  Na vysoké úrovni je u nás výchovné poradenství, těžící i z toho, že naše škola není obrovskou a nepřehlednou sídlištní školou. Výchovnou poradkyní na naší škole je paní ředitelka, v jejímž jednání se spojuje dovednost jednat s rodiči a dětmi, vstřícnost, empatie a zkušenosti.

 • Vybavení školy
  Vedení školy v rámci svých možností vylepšuje vybavení školy novými učebními pomůckami, nábytkem, sportovním náčiním. V nejnovější době bylo rozsáhle investováno do zahrady, sportovní plochy a zahradního amfiteátru.

 • Metody výuky
  Snažíme se volit takové metody, abychom výuku individualizovali a respektovali osobní tempo a úroveň znalostí, abychom dali prostor dětem nadaným i dětem z určitého pohledu hendikepovaným.

 • Komunikace
  Velkou pozornost věnujeme komunikaci žák - škola - rodiče. Proto nám v případě zájmu o další informace neváhejte zatelefonovat, napsat e-mail či dopis, nebo nejlépe sjednejte si s námi osobní návštěvu. Více se o „filozofii“ naší školy dozvíte v sekci webu „Základní kameny“.

 

 

Přípravný kurz pro budoucí prvňáčky - Školička

Usnadnit dětem přestup ze školky do školy je cílem kurzu, který pro budoucí prvňáčky pořádáme již patnáctým rokem. Ve školním roce 2023/24 budou pro velký zájem opět kurzy dva. Jeden už na začátku zimy a druhý na jaře. Kurzy vedou zkušené paní učitelky, podzimní bude mít 3 lekce, jarní 4.

V kurzech jde o přípravu předškoláka a seznámení s prostředím školy.

Náplň kurzu:
– rozvoj hrubé motoriky
– rozvoj jemné motoriky
– rozvoj grafomotorických dovedností
– rozvoj zrakového vnímání a pravolevé orientace
– rozvoj sluchového vnímání
– rozvoj početních představ
– rozvoj myšlení a řeči

Zde si můžete prohlédnout naši prezentaci projektu (333 kB).

Termíny jarní Školičky:

 

Mamky a taťkové,

těšíme se na osobní setkání. 

Nabídneme vám informace o naší škole, ukázkové hodiny Matematiky Hejného, čtení genetickou metodou s prvky kritického myšlení.

                                                             28.2., 6.3., 13.3., 20.3. 2024 vždy od 16:00

Na Školičku se nemusíte přihlašovat.

                                                      

 

 

Zápis do 1. tříd

Zápis budoucích prvňáčků je každým rokem pro školu velkým svátkem. Kromě pedagogů a všech zaměstnanců školy připravují dětem snadnější cestu do nové životní etapy i starší žáci. Pomáhají učitelům vyzdobit třídy, aby škola dýchala slavnostní náladou, připravují pro své "budoucí kolegy" drobné dárečky a kromě toho svou aktivní účastí dávají rodičům možnost na všechno se vyptat právě těch nejpovolanějších.

V mnoha případech se zápis mění v pravý opak běžné situace: děti přivádějí do školy své rodiče. Měly totiž možnost prohlédnout si školu ještě dříve se svojí paní učitelkou z mateřské školky při našich výstavách a koncertech,  někteří  se   stali  hosty  při vyučování v 1. třídě a MŠ Balónek, Srdíčko, Rumcajs, Zahrádka a Sluníčko pod střechou nás dokonce navštěvují v rámci projektu Úspěšný školák pravidelně.

Při zápisu, kdy rodiče vyplňují zápisní list a předkládají rodný list dítěte, se s velkou pozorností věnují paní učitelky a vychovatelky  právě jejich dítěti. Prohlédnou si s ním celou třídu, ukáží mu učebnice pro prvňáčky, otevřou připravené dárky a stále si s ním o povídají. Dítě tak dostává prostor k samostatnému projevu, kdy vyjadřuje své názory zcela spontánně a přirozeně a zároveň se může pochlubit naučenou básničkou, písničkou či čímkoli jiným, co umí a bezpečně zvládá.

Po zápisu obdrží rodiče poštou rozhodnutí ředitelky školy o zařazení dítěte, informace o první třídní schůzce rodičů budoucích prvňáčků a o Odpoledni za školou, což je dvouhodinovka plná seznamovacích, ledybořících her, jež pomáhají navázat první kontakty a vztahy a zlomit prvotní strach a ostych z neznámého.

Zápis do 1. tříd se bude konat  4. a 5. 4. 2024

Více informací: ZŠ Mohylová - zápis do 1. tříd (zsmohylova.cz)

Přihláška do 1. ročníku ke stažení zde.
Kdo potřebuje, může si připravit žádost o odklad školní docházky.
Také zde najdete seznam pomůcek pro budoucí prvňáčky.

Kritéria pro přijetí do 1. tříd pro školní rok 2020/2021

Dny otevřených dveří proběhnou 14.12, 29.2., 21.3. vždy 8,30-16,00

 

 

Odpoledne za školou – seznamovací odpoledne pro budoucí prvňáčky

Vrcholem a slavnostním ukončením Školičky je ODPOLEDNE ZA ŠKOLOU, závěrečná hra o poklad. Je určené pro všechny děti, i pro ty, jež do přípravného kurzu nechodily. V letošním školním roce se bude konat

5.6. 2024 od 16,00.

Děti mají možnost opravdu si doslova osahat své budoucí spolužáky, seznámí se i s třídními učitelkami, se spolužáky z vyšších ročníků.

Můžete se podívat na uplynulý průběh Školičky a Odpoledne, jak je zachytil fotoaparát.

 

 

Čeho si rodiče a žáci cení na naší škole,
aneb proč k nám rodiče dávají své děti.

Zeptali jsme se rodičů i dětí, co se jim ve škole líbí, čeho si cení. Přinášíme zde výběr z odpovědí:

    „Líbí se mi, že naše škola je malá“ (Dominik 5. třída)
V naší menší škole je na každého vidět a každý vidí na všechny. K dětem lze přistupovat individuálněji a pomáhat jim v rozvoji a zároveň lze lépe předcházet negativním jevům (šikana atd.)

 

    „Moc se mi líbí, že máme svý páťáky“ (Terezka 1. třída)
Inspirováni samotnými žáky jsme ve škole zavedli systém „patronů prvňáčků“, nebo-li „Projekt bezpečí pro prvňáčky“. Aby se prvňáčci ve škole nemohli cítit „ztraceni“ a jako ti „nejmenší“, adoptuje si tak každého prvňáčka jeden žák z páté třídy. Ten ho uvádí do života ve škole a má nad ním svůj patronát. Funkci „patronů“ si pochvalují jak samotní prvňáčci, tak i žáci pátých ročníků, ale i učitelé a rodiče. „Páťáci“ se totiž učí přebírat odpovědnost za mladší a být jim ochranou a oporou.

 

    „Baví mě pondělní setkávání s ředitelkou“ (Jakub 3. třída)
Každé pondělí se všichni žáci ráno setkávají s paní ředitelkou (bez přítomnosti třídních učitelů). Na setkávání probíhá oboustranná komunikace o důležitých otázkách, o životě ve škole atd. Děti se mají možnost neformálně vyjadřovat a i diskutovat o běhu školy.

 

    „Jsem ráda, že si ráno ve třídě povídáme“ (Jana 3. třída)
V každé třídě většinou vyučování začíná „ranním kroužkem“ na koberci a polštářích, kde se děti mohou vypovídat z toho, s čím do školy přišly. Vnímáme to jako dobrý ventil, kdy děti mohou cíleně povídat o tom, co je pro ně důležité a nemusejí se s tím pak zabývat při vyučování.

 

    „Moc se mi líbilo to rozloučení s námi páťáky, že jsme ze školy prostě jen tak nevyšuměli“ (Marie, končící žákyně 5. třídy)
Velmi se nám ve škole osvědčilo „Loučení s páťáky“. Jde o závěrečnou zahradní slavnost, kdy je každý páťák slavnostně ostužkován a vyslán k dalšímu studiu. Žáci tak ze školy jen tak „nevyšumí“, slavnostně a důstojně uzavřou jednu kapitolu svého života a vydají se dále. Tato slavnost je opakovaně kladně hodnocena všemi zúčastněnými stranami (žáky, rodiči, prarodiči, učiteli...).

 

    „Baví mě hlášení do rozhlasu“ (Jana 4. třída)
Každý z našich žáků má pravidelně prostor učit se veřejnému projevu i skrze školní rozhlas. V součinnosti s třídní učitelkou a rodiči si dítě připraví své krátké hlášení do školního rozhlasu. Děti se učí krátkému a srozumitelnému projevu a hlášení si pochvalují i rodiče, kteří vidí, že dítě se učí všestranné komunikaci.<![if !supportLists]><![endif]>

 

    „Jsem ráda, že se moje dítě dostalo na dobré osmileté gymnázium“ (Matka bývalého žáka Dominika)
Žáci naší školy mají poměrně vysokou úspěšnost u přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia.

 

    „Velmi našemu dítěti (prvňáčkovi) prospělo, že jsme školu mohli oba poznat předem“ (Maminka prvňáčka Standy)
V naší škole jsme jako první v okolí před mnoha lety zavedli tzv. „Předškolku“, tedy několikatýdenní přípravný program pro ev. budoucí prvňáčky. Budoucí žáci a jejich rodiče si mohou školu předem „ochutnat“, seznámit se s prostředím školy a do první třídy se tak většinou již nebojí.

 

    „Náš syn se ve škole naučil skvěle plavat - lépe než děti kamarádek z jiných škol.“ (Maminka Hana)
V naší škole máme menší tělocvičnu. Proto, pokud to počasí dovolí, tráví děti tělocvik venku – na čerstvém vzduchu. A zároveň klademe v rámci tělesné výchovy vyšší důraz na výuku plavání.

 

    „Velmi na škole oceňuji nabídku kroužků“ (Maminka Lucie)
V naší škole kroužky organizujeme tak „trochu jinak“. Nenutíme platit rodiče vysoké sumy za (mnohdy nekvalitní) kroužky, které zajišťují různé agentury zvnějšku. Ve spolupráci s Radou rodičů vedou kroužky v naší škole (kromě některých učitelů) i rodiče, kteří to dělají s nadšením, zápalem a jen za nutné náklady.

 

    „Moje děti pravidelně a rády jezdí se školou na tábor“ (Maminka Petra)
V součinnosti s některými rodiči pořádáme již mnoho let letní tábor, o který je stále mezi dětmi velký zájem.

 

    „Líbí se mi, že škola organizuje různé akce pro veřejnost, a že se na tom můžeme s dětmi podílet.“ (Maminka Jana)
Škola pořádá předvánoční, velikonoční akce, na kterých se podílejí jak učitelé, tak i žáci a rodiče. Takováto spolupráce přispívá to m.j. i k vzájemnému poznávání.

 

    Jsem ráda, že vyučování začínáme až v 8:30!" (Lucka)
Za souhlasu většiny rodičů jsme se rozhodli začínat vyučování až v 8:30 hod. Lépe to vyhovuje jak rodičům, tak i dětem. A pro ty děti, jejichž rodiče je potřebují do školy dovést dříve, je ráno otevřená školní družina.

 

 

PŘECHOD NAŠICH ŽÁKŮ PO UKONČENÍ 5. ROČNÍKU 

Abychom rozptýlili obavy dětí i jejich rodičů z přechodu na jinou školu, věnujeme páťákům zvýšenou pozornost.

Z reakcí rodičů vyplývá, že velmi oceňují:

1.     organizování schůzky rodičů s vedením školy

-podání informací o okolních základních školách, o jejich zaměření

-informace o osmiletých gymnáziích, přípravných kurzech, zkouškách nanečisto, dostupnosti, zaměření a počtu přijímaných žáků

2.     zprostředkování testování studijních předpokladů poradnou a pomoc při výběru vhodné školy

3.     nabídku konzultací s výchovnou poradkyní školy

4.     informace o termínech Dní otevřených dveří a Veletrhu škol

5.     pořádání přípravky na gymnázia

6.     návštěvy "velké" školy – seznámení s prostředím, dlouhými chodbami, několika patry a střídáním tříd po hodinách

7.     střídání více vyučujících, aby si žáci zvykli na jiné styly výuky a metody práce

8.     přihlašování žáků do vědomostních i logických soutěží

9.     rozvíjení sociálních a komunikačních dovedností v rámci školních projektů

Přečtěte si též hodnocení rodičů z gymnázií a základních škol, i samotných žáků.

 

Materiály pro rodiče budoucích prvňáčků

Co má umět předškolák
Nástup dítěte do 1. třídy
Školní zralost
literatura:
Anna Kucharská, Daniela Švancarová: Bezstarostné roky (modernější, laičtější)
Z.Třesohlavá, M.Černá, M.Kňourková, Avicenum: Dříve než půjde do školy (moc učená)

We use cookies
Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Pro správný běh prosím povolte používání cookies.
Ok