Vnitřní řád ŠD

 1. Školní družina (dále jen „družina“) slouží výchově, vzdělávání a rekreaci žáků. Je umístěna v pavilonu A. Dále může využívat všech ostatních prostor školy i školní hřiště.
 2. Provozní doba družiny je od 7.00 – 8.10 hodin a od 12.00 – 17.30 hodin. V době školních prázdnin je družina zavřena.
 3. Žáci přicházejí do družiny v době od 7.00 do 7.50 hodin. V 7.50 se škola zavírá. Do ranní družiny mohou docházet i žáci, kteří nejsou přihlášeni k pravidelné docházce.
 4. Žáci odcházejí z družiny v době od 12.00 – 13.50 hodin a od 15.30 – 17.30 hodin. V době od 13,50 - 15,30 hodin je uskutečňována výchovně-vzdělávací a rekreační činnost.
 5. Žáky prvních tříd po skončení vyučování předává třídní učitelka osobně vychovatelce, ostatní žáci přecházejí spořádaně po skončení vyučování ze tříd samostatně. Ihned po příchodu se ohlásí pedagogické pracovnici.
 6. Žáci, kteří navštěvují kroužky Rady rodičů, přebírají osobně vedoucí kroužků, kteří pak přivedou žáky zpět do oddělení. Pokud není možné z provozních důvodů žáky přebírat osobně, dochází žáci samostatně (keramika).
 7. Žáci z družiny nechodí z provozních důvodů na oběd hned po zvonění, kdy je v jídelně největší nápor, ale jim určeném čase.
 8. Žák je přihlášen do družiny na základě řádně vyplněného a podepsaného zápisního lístku, který žák odevzdá v prvním školním týdnu své vychovatelce. Zápisní lístek se vyplňuje nově každý školní rok. Odhlášení žáka jsou povinni rodiče oznámit písemně s uvedením data ukončení docházky. Školní družinu navštěvují žáci 1. – 3. tříd. Je v kompetenci ředitelky školy udělit výjimku o zařazení žáka vyšších ročníků do družiny. Ze závažných důvodů může též rozhodnout o jeho vyřazení (pokud žák soustavně porušuje kázeň nebo ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních).
 9. Zvláštní odchod (rozdíl proti zápis.lístku) jsou rodiče povinni oznámit na samostatném lístku, který žák předá osobně své vychovatelce.Bez tohoto lístku nelze žáka uvolnit. Rovněž nelze žáka uvolnit pouze na základě telefonické žádosti.
 10. Žáci jsou vyzvedáváni rodiči nebo jimi pověřenými osobami, které musí být zapsáni na zápisním lístku.
 11. Poplatek za školní družinu je splatný podle určeného termínu a to složenkou nebo bankovním převodem.
 12. Pokud si rodiče nevyzvednou žáka do 17.30 hod a nelze je kontaktovat, vychovatelka čeká ve ŠD do příchodu zákonného zástupce žáka. Ve výjimečných případech, po vyhodnocení konkrétní situace, kontaktuje Policii ČR.
 13. Nevyzvedne-li si rodič nebo jeho zákonný zástupce žáka ve stanovenou dobu, zaplatí za každou další započatou hodinu 50,- Kč a dále uhradí škole veškeré další náklady spojené s nevyzvednutím dítěte např. telefonické hovory, jízdné apod.
 14. Žáci jsou pravidelně poučováni o bezpečném chování při hrách ve třídě i venku. Žáci dodržují pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví. Za bezpečnost žáků v družině odpovídají pedagogičtí pracovníci. Žák je povinen jakýkoliv úraz okamžitě hlásit.
 15. Pitný režim je školou zajištěn po dohodě s vedoucí školní jídelny denním odběrem čaje.
 16. Žáci mají vhodné oblečení na odpolední vycházky.
 17. Styk se zákonným zástupcem uskutečňuje pedagog. pracovnice po předchozí domluvě.
 18. V době nepřítomnosti pedagogické pracovnice v družině je zajištěno suplování, případné spojování oddělení zajišťuje vedoucí zařízení.
 19. Družina nezajišťuje provádění domácí přípravy žáků prvních tříd. Na písemnou žádost rodičů může zajistit prostor pro její provádění u starších žáků po odpolední svačině, nejdříve od 15.45 a to pod pedagogickým dohledem. Za vypracování DÚ žáka odpovídají jeho zákonní zástupci. Je nutná zpětná vazba – kontrola a podpis.