Obrázek1 

ZapisyOnline_300x250_new.png

                           ZÁPIS DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

                                                 čtvrtek 4. dubna 2024 od 14 do 18 hodin

                                                  pátek 5. dubna 2024 od 14 do 17 hodin

 

Zápis do 1. tříd se uskuteční ve dnech 4. a 5. dubna 2024. Po jeho skončení a ukončení správního řízení bude na webu školy zveřejněn seznam přijatých a nepřijatých dětí k základnímu vzdělávání. Děti budou v seznamu uvedeny pod registračními čísly, která jim budou při zápisu vygenerována.

20.3. 2024 bude na webu školy spuštěn portál Zápisy – On-line, ve kterém si rodiče mohou vyplnit přihlášku, následně stáhnout žádost o přijetí (žádost o odklad školní docházky). Odkaz:

https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zsmohylova/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4504

S touto žádosti přijdou společně s požadovanými doklady k zápisu. Po zápisu online vám přijde email s potvrzením registrace (cca do 15 minut), nahlédněte i do spamu.

Rodiče, kteří nemají možnost elektronického on-line zápisu, budou moci žádosti o přijetí (odklad školní docházky) vyplnit ve škole ve dnech konání zápisu. 

POSTUP PODÁNÍ ŽÁDOSTI K PŘIJETÍ ŽÁKA DO 1. ROČNÍKU:

 • Podání žádosti k základnímu vzdělávání bude spuštěno online na webových stránkách školy. V systému „Zápisy Online“ (termín upřesníme) si vyplníte předběžnou přihlášku, na základě které Vám bude vygenerována žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. Tuto vyplněnou, vytištěnou a podepsanou žádost přinesete osobně 4. nebo 5. dubna 2024 k zápisu.
 • Nahlížení do spisu bude možné 11.4. 2024 od 14 do 16hod.

RODIČE (ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI) DOPROVÁZEJÍCÍ DĚTI K ZÁPISU PŘEDLOŽÍ:

 •  vytištěnou žádost podanou přes webové stránky školy „Zápisy On-line“
 •  rodný list dítěte
 •  občanský průkaz zákonného zástupce dítěte nebo občanský průkaz dítěte
 •  pro cizince mimo EU - cestovní pas a povolení k pobytu
 •  kopii rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky v případě, že jste si žádali odklad na jiné základní škole

Povinná školní docházka ve školním roce 2024/2025 začíná pro děti narozené do 31. 8. 2018.

 

Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené od 1. 9. 2018 do 30. 6. 2019.

Děti narozené 1. 9. 2018 – 31. 12. 2018

 • doložíte k zápisu doporučení školského poradenského zařízení (PPP – Pedagogicko-psychologická poradna nebo SPC – Speciálně pedagogické centrum)

Děti narozené 1. 1. 2019 – 30. 6. 2019

 • doložíte k zápisu doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a odborného lékaře

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky:

 • doložíte k zápisu doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa
 • Veškerá doporučení doložit nejpozději však do 30. dubna 2024.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Pozn.: Zákonný zástupce dítěte, kterému byl povolen odklad povinné školní docházky, je povinen se dostavit v následujícím školním roce opět k zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání.

Zápis po odkladu povinné školní docházky

Rodiče dětí po odkladu školní docházky vyplní online přihlášku také běžným způsobem

(v přihlášce zaškrtnou příslušné políčko) a dostaví se opět k zápisu.

 

KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ:

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění (dále jen školský zákon).

Pro zapsání a přijetí dítěte do školy jsou rozhodující následující kritéria:

 1.  Místo trvalého pobytu dítěte ve školském obvodu ZŠ Mohylová v době zápisu do školy (dle obecně závazné vyhlášky MHMP č.13/2014, o spádových obvodech základních škol).
 2.  Děti s místem trvalého pobytu na území Prahy 13 v době zápisu, jejichž sourozenec se ve škole již vzdělává (v době zápisu v 1. až 5. ročníku).
 3.  Ostatní děti s místem trvalého pobytu na území Prahy 13 v době zápisu.
 4.  Děti s trvalým pobytem v obcích Chýnice, Jinočany (na základě dohody o vymezení spádové oblasti uzavřené mezi MČ Praha 13 a uvedenou obcí).
 5.  Děti s místem trvalého pobytu v jiné MČ hl. m. Prahy v době zápisu, jejichž sourozenec se ve škole již vzdělává (v době zápisu v 1. až 5. ročníku).
 6.  Děti s místem trvalého pobytu v jiné MČ hl. m. Prahy v době zápisu
 7.  Děti s místem trvalého pobytu mimo hl.m. Prahu, jejichž sourozenec se ve škole již vzdělává (v době zápisu v 1. až 5. ročníku).
 8.  Ostatní děti

  

V případě, že v jednom z kritérií nebude možné přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, protože by došlo k překročení kapacity stanovené ředitelkou školy, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losování provede člen Školské rady za přítomnosti ředitelky školy nebo jím pověřeného pedagogického pracovníka a zástupce zřizovatele. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu do školy pro příslušný školní rok.

Spádová oblast naší školy:

Základní školy | Praha 13

Bohmova, Mohylová, Zvoncovitá 


 


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We use cookies
Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Pro správný běh prosím povolte používání cookies.
Ok