Michaela Sinzogan         

asistentka pedagoga v 1.A