Řád školy – plné znění

Obsah:
Preambule
A. Žákovský školní řád
     1. Jsme rádi, že ses stal žákem ZŠ Mohylová, kterou sis spolu s rodiči vybral.
    
2. Jsi osobností, která chce být spravedlivým partnerem ostatním.
    
3. Aktivně se zúčastňuj školní práce.
    
4. Žádné dveře ve škole ti nezůstanou uzamčeny. Využívej vybavení školy.
    
5. Dodržuj školní pravidla.
    
6. Chraň svoji školu i své věci.
    
7. Jsi svobodný žák.
    
8. Škola je tvá povinnost a má svůj řád, který musíš dodržovat.
    
9. Ve škole a na školních akcích za tebe zodpovídáme, pomoz nám!
  
10. I vyučování má svá pravidla, která musí být dodržována.
  
11. Starej se o své školní dokumenty.
  
12. Kdy a jak do školních kanceláří?
  
13. Školní jídelna je tu pro tebe.
  
14. Využívej školní demokracie ve škole i ve třídě.
  
15. Nezapomeň dát o sobě vědět.
  
16. Dbej o bezpečnost a předcházej úrazům. STOP návykovým látkám!
  
17. Pravidla pro zvýšení bezpečnosti žáků.
  
18. Dodržuj školní řád.
B. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáka (dále rodiče)
    
1. Znáte žákovský řád?
    
2. Rodiče mají právo zúčastnit se vyučování.
    
3. Rodiče odpovídají za docházku svých dětí.
    
4. Dodržujte pravidla omlouvání nepřítomnosti žáka ve škole a na školních akcích.
    
5. Škola má oznamovací povinnost - chráníme děti.
    
6. Třídní schůzky a konzultace.
    
7. Máme Radu školy.
    
8. Rodiče, podporujte školu, do které Vaše děti chodí.
C. Provoz a režim školy, režim ostrahy
D. Povinnosti pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy
Závěrečné ustanovení


Preambule (obecná ustanovení)

I.    Tento školní řád upravuje zejména:

a.podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole,

b.podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky,

c.provoz a vnitřní režim školy,

d.podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před diskriminací, nepřátelstvím nebo násilím,

e.podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků.

II. Tento školní řád obsahuje formou přílohy základní pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.

III. Se školním řádem byli prokazatelně seznámeni:

a. žáci školy na třídní hodině,

b. zaměstnanci školy na pedagogické radě a provozní poradě,

c. Rada školy,

d. zákonní zástupci žáků prostřednictvím třídních schůzek a zveřejněním na webových stránkách školy.

 

Žákovský školní řád

1. Jsme rádi, že ses stal žákem ZŠ Mohylová, kterou sis spolu s rodiči vybral.

K docházce na Základní školu Mohylová 1963 v Praze 13 ses se svými rodiči rozhodl svobodně s vědomím práva vybrat si školu, na které chceš získat základní vzdělání. Z toho vyplývá, že ses svobodně, ale současně pro tvou osobu závazně rozhodl dodržovat konkrétní povinnosti, a získal jsi další práva vyplývající z platné legislativy:

 • právo ochrany před jakoukoliv formou diskriminace a násilí
 • právo na vzdělávání a další školské služby
 • právo na svobodu projevu
 • právo na svobodu shromažďování
 • právo na odpočinek a právo na dodržování základních psychohygienických podmínek
 • právo na svobodu myšlení
 • právo na svobodné vyznání a výuku náboženství, právo na informace vztahující se k předpisům upravujícím tvůj pobyt a činnost ve škole
 • právo na informace o průběhu a výsledcích tvého vzdělávání
 • právo na zakládání samosprávných orgánů školy
 • právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí tvého vzdělávání s ohledem na pravidla slušnosti, tvému vyjádření musí být věnována pozornost odpovídající tvému věku a stupni vývoje
 • právo na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se tvého vzdělávání
 • na konzultace, které si předem dohodneš s vyučujícím a které poté využiješ

2. Jsi osobností, která chce být spravedlivým partnerem ostatním.

Naším cílem je dosáhnout toho, aby mezi tebou, spolužáky a učiteli byl partnerský vztah podložený vzájemným respektem, důvěrou a spravedlností.

3. Aktivně se zúčastňuj školní práce.

Vzdělávání v naší škole dosáhneš aktivním přístupem k výuce, samostatným přemýšlením a vlastní snahou. Nejsi pasivním příjemcem informací a dat, ale aktivním spoluorganizátorem výuky. Sám poznáš, že budeš do školy chodit rád.

V případě nařízené distanční výuky pracuješ na platformě Taems a plníš zadané úkoly.

4. Žádné dveře ve škole ti nezůstanou uzamčeny. Využívej vybavení školy. Navrhuj možnosti, jak zkvalitňovat využití vybavení.

Máš právo využívat veškeré místnosti určené k výuce, materiální vybavení školy a další dostupné prostředky, které škola vlastní ke vzdělávání dětí. Vše můžeš využívat s vědomím dospělého pracovníka školy. Zodpovídáš však za ztrátu, zničení nebo poškození půjčené a tebou používané školní pomůcky. Využívej zejména knihovnu a pracoven výpočetní techniky podle určených hodin a při návštěvách se řiď řádem pracoven a pokyny jejich správců.

5. Dodržuj školní pravidla.

Ve škole i na veřejnosti se chováš tak, abys svým jednáním nepoškozoval jméno svých rodičů ani jméno školy. Všichni usilují o dodržování základních společenských pravidel.

·      Vstoupil jsi, pozdrav.

 • Odcházíš, rozluč se.
 • Chceš-li, řekni prosím.
 • Dostaneš-li, řekni děkuji.
 • Používej i ostatní „kouzelná“ slůvka, která lidi k sobě přibližují.
 • Neskákej nikomu do řeči, každý má právo v klidu sdělit svůj názor.
 • Nikomu neubližuj, neubližuj ani slovem.
 • Jenom slaboši a zbabělci si musí dokazovat svou sílu.
 • Netrap se, neboť všechny dveře jsou tady pro tebe otevřené, přijď se poradit, pochopená radost i pochopená bolest je násobené sdílení.
 • Nenič, každá věc, která ti posloužila, poslouží i druhým.
 • Mluv pravdu, lež a pomluva nepatří mezi slušné lidi.
 • Važ si sebe i druhých, v životě je důležité znát cenu nejen svou, ale i druhých.
 • Nečiň jiným, co nechceš, aby bylo činěno tobě.
 • Neboj se překonávat těžkosti a překážky, neboj se neúspěchu.

6. Chraň svoji školu i své věci.

Společně s pracovníky školy udržuješ pořádek a čistotu ve škole, v budově školy se přezouváš, protože víš, že si tím vážíš práce těch, kteří o čistotu školy pečlivě dbají. Pro pobyt ve škole volíš vhodnou obuv, víš, že uzavřená sportovní obuv je nevhodná, stejně tak nepoužíváš obuv s černou podešví, protože nechceš, aby podlahové krytiny ve třídách a na chodbách trpěly. Zacházíš opatrně s učebnicemi, školními potřebami a pomůckami. Svévolné poškození majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob uhradí tví rodiče. Bezdůvodně nenos do školy peníze a cenné předměty. Místo pro bezpečné uložení cenných věcí (mobilní telefony, velké peněžní částky...) máš v kanceláři školy. Při vstupu do školy vypni mobil a v době vyučování ho nepoužívej. Víš, že je zakázáno otevřené i skryté nahrávání nebo fotografování pomocí mobilu během vyučování i o přestávkách stejně jako pořizování zvukových nebo obrazových záznamů ze školních akcí a z objektů školy. Při porušení tohoto zákazu ti budou tyto věci odebrány, uloženy v trezoru a vydány pouze zákonnému zástupci. V případě, že cennosti neuložíš do bezpečí, jsi sám zodpovědný za případnou ztrátu. Ztrátu věci neprodleně ohlásíš svému učiteli nebo v kanceláři školy.

Víš, že nesmíš vést vulgární diskuzi, urážet či napadat žáky a pedagogické i ostatní pracovníky školy prostřednictvím e-mailů, facebooku, ostatních sociálních sítí, sms a mms zpráv. Dodržuješ všechna pravidla k využívání internetu.

7. Jsi svobodný žák.

Máš právo na odpočinek, relaxaci a volný čas, na hru, na svobodnou účast na akcích školy. Za pěkného počasí je pro tebe lepší trávit volné hodiny mezi vyučováním dopoledním a odpoledním na čerstvém vzduchu.

8. Škola je tvá povinnost a má svůj řád, který musíš dodržovat.

Chodíš do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastníš se činností, které ředitelka školy prohlásí jako povinné. Docházka do nepovinných předmětů, zájmových kroužků a školní družiny je pro přihlášené povinná. Přicházíš do školy 20 minut před zahájením školního dne a nejpozději 5 minut před zahájením vyučování jsi na svém místě ve třídě. Oděvy a obuv si odkládáš v šatnách. Vcházíš a odcházíš vchodem do šaten, respektuješ i pravidla, která stanovili vyučující tělesné výchovy pro přístup do tělocvičny a ostatní pedagogičtí pracovníci pro kmenové třídy. Budeš o nich informován první hodinu výuky každého nového školního roku.

Odchod a příchod žáků na mimoškolní akce organizuje doprovázející učitel. Na akcích mimo školu respektuješ pokyny i jiného pracovníka, který byl pověřen vedením školy dozorem. Na určeném místě a v určeném čase tě převezme dozorem určený pedagogický pracovník nebo pracovník pověřený vedením školy, tuto skutečnost ti sdělí třídní učitel nebo učitel akci pořádající prokazatelně 2 dny předem prostřednictvím žákovské knížky nebo jinou písemnou formou. Dozor konající pracovník tě na určeném místě bude očekávat 15 minut před zahájením akce. Po skončení akce jeho dozor končí.

Škola je během svého dopoledního provozu uzamčena. Příchod do školy v tuto dobu je možný hlavním vchodem. Budova se otevírá a uzavírá podle samostatného režimu ostrahy, ve škole se přezouváš do hygienicky vhodné obuvi a do tělocvičen je povolen vstup pouze v čisté sportovní obuvi pro vnitřní použití s nebarvící podrážkou.

9. Ve škole a na školních akcích za tebe zodpovídáme, pomoz nám!

V době vyučování, činnosti školní družiny a kroužků odcházíš jen se souhlasem pedagogického pracovníka. Neopouštíš školu svévolně. Stejně tak se chováš na akcích konaných mimo areál školy. Hodnocení tvého chování na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení včetně klasifikace na vysvědčení. Zodpovídáme za tebe i na dalších mimoškolních akcích (školy v přírodě, reedukační pobyty, lyžařské výcvikové kurzy, zahraniční výjezdy, školní výlety, exkurze...) podle zvláštním norem (směrnic) školy. Za tvou bezpečnost zodpovídá vedoucí pedagogický pracovník určený ředitelkou školy. Pokud třídní učitel svolá třídnickou hodinu mimo vyučování, musíš se jí zúčastnit.

10. I vyučování má svá pravidla, která musí být dodržována.

Vyučování se řídí rozvrhem hodin. Začátek hodin určuje zvonění, délku vyučovací hodiny určuje učitel, protože vyučování může probíhat v projektech, blocích, epochách a podobně. Na začátku hodiny sedíš na určeném místě podle zasedacího pořádku a máš připraveny všechny potřebné věci k vyučování. Jestliže ses nemohl z vážných důvodů připravit na vyučování nebo jsi nebyl přítomen v předcházející hodině, omluvíš se na začátku hodiny. Stejně tak nezapomeneš nahlásit zapomenuté pomůcky. Nedostaví-li se vyučující 5 minut po zahájení hodiny do třídy, oznámí to určený žák ve třídě v kanceláři školy, ředitelně, kanceláři zástupkyně. Při vyučování zachováváš klid, aktivně se účastníš práce v hodině a udržuješ své pracovní místo v pořádku a čistotě. Po skončení vyučování ve třídě máš se svými spolužáky za povinnost uklidit místnost, ve které jste se učili.

11. Starej se o své školní dokumenty.

Pravidelně nosíš do školy žákovskou knížku. Tu předkládáš na vyzvání vyučujícímu. Žákovskou knížku udržuješ v pořádku. Ztrátu hlásíš ihned třídnímu učiteli a zajistíš si vystavení duplikátu u vedení školy - u příslušné zástupkyně, včetně doplnění klasifikace u všech vyučujících. Tato skutečnost bude podchycena tvým třídním učitelem ve tvé osobní dokumentaci.

12. Kdy a jak do školních kanceláří?

K potvrzování různých listin a vyřizování tvých osobních záležitostí je v kanceláři školy a ve školní jídelně stanovena přesná doba. Kancelář školy je proto tebe otevřena v době velké přestávky (od 10.00 – 10.30 hod.) v neodkladné záležitosti v době od 8.10 do 8.25. V této době můžeš také uložit do úschovy k pí.hospodářce peněžní hotovost nad 100,- Kč a jiné cennosti (např. mobilní telefon, předměty z drahých kovů apod.). Uložené věci ti budou osobně vydány po ukončení výuky, nejpozději do 14.45 hod. V případě potřeby škola včas kontaktuje tvé rodiče.

13. Školní jídelna je tu pro tebe.

Máš právo na polední přestávku, při které se můžeš stravovat ve školní jídelně. Právo stravovat se ve ŠJ má ten, kdo je do stravování přihlášen u vedoucí školní jídelny. Na oběd docházíš v doprovodu učitele a ve školní jídelně se řídíš pokyny dozírajících učitelů. V jídelně dodržuješ pravidla stolování. Při nevhodném chování můžeš být z jídelny vykázán, nárok na oběd neztrácíš.

14. Využívej školní demokracie ve škole i ve třídě.

Práci školního parlamentu nahrazují setkání všech žáků školy s vedením školy a pedagogy, která probíhají pravidelně jednou týdně, a to ráno od 8.30 – 8.50 hod ve společenské místnosti. Pravidelná setkání pořádáme proto, že vzhledem k věku našich žáků není jistota zpětné vazby informací.

V každé třídě si žáci volí samosprávu, která plní funkci služeb. Šatnáři zajišťují včasné odemknutí a zamčení šaten, vyčkají, až se děti převléknou a přezují, zodpovídají za pořádek v šatně. Spolupracují s dozorujícími správními zaměstnanci. Pět minut před začátkem vyučování šatnu zamknou. Při odchodu ze školy zůstává šatna odemčena. Podle potřeby se pro organizaci chodu školy zřizují ve třídách i další služby.

15. Nezapomeň dát o sobě vědět.

Nepřítomné žáky hlásí na začátku každé hodiny služba zodpovědná za třídní knihu. Pokud budeš svou nepřítomnost znát předem, požádají o tvé uvolnění rodiče. Povolení krátkodobé absence uděluje třídní učitel, o povolení delší absence je nutno žádat ředitelku školy písemnou formou (vyjádření třídního učitele nesmí chybět). Uvolnění z jednotlivých hodin poskytnou třídní učitelé na písemnou žádost rodičů. Odcházíš v doprovodu svého zákonného zástupce.

Rodiče omluví tvou nepřítomnost osobně, e-mailem nebo telefonicky do 48 hodin od začátku absence a po ukončení absence doloží zápisem v omluvném listě žákovské knížky důvody tvé nepřítomnosti. Omluvenku předložíš neprodleně po návratu do školy. V případě pochybnosti o věrohodnosti důvodů absence a při podezření, že se jednalo o neomluvenou absenci, si škola vyžádá prostřednictvím rodiče lékařské potvrzení.

16. Dbej o bezpečnost a předcházej úrazům. STOP návykovým látkám!

Šetři zařízení školy a neprodleně ohlašuj zaměstnanci školy zjištěné poškození majetku. Bez povolení nemanipuluješ s audiovizuálními a dalšími pomůckami ve třídách a učebnách. Řídíš se řády jednotlivých učeben, o pravidlech chování ve specializovaných učebnách budeš informován v první hodině každého nového školního roku. Před akcemi mimo školu a před zahájením odborného vyučování budeš poučen o bezpečnosti a hygieně. Při odborné výuce zachováš všechny příslušné bezpečnostní předpisy. V areálu školy není dovoleno jezdit na kolech a koloběžkách. Kola pouze odvedeš ke stojanům a uzamkneš. Koloběžky se ukládají v šatnách a není dovoleno na jich jezdit ani v areálu školy a po budově. Při pobytu ve škole se chovej tak, abys neohrozil zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde, ihned ohlas zaměstnanci školy. Do školy nesmíš přinášet návykové látky ani je ve škole nabízet či užívat. Týká se to nejen areálu školy, ale i mimo něj na školních akcích. Stejně tak víš, že to samé se týká i kouření.

17. Pravidla pro zvýšení bezpečnosti žáků.

Pro bezpečnost žáků školní řád zpřísňuje pravidla ostrahy budovy školy. Žáci jsou poučeni o dodržování pravidel – zavírání vchodových dveří, zákazu vpouštění cizích osob do budovy ZŠ a ŠD, zákazu opouštění budovy bez písemné omluvy. Žák může opustit budovu jen po předání zákonnému zástupci. Po skončení kroužků předají vyučující, vedoucí kroužků, trenéři žáky rodičům nebo vychovatelkám ŠD.

Školní budova se otevírá v 8.10 hodin.

Žáci přichází do školní budovy samostatně, bez doprovodu. Výjimku tvoří pouze zákonní zástupci žáků 1. tříd, kterým může být vstup v odůvodněných případech povolen v průběhu I. čtvrtletí školního roku. Zákonní zástupci mohou děti doprovázet před školní budovu, do budovy žáci vstupují samostatně.

Školní budova se uzavírá v 8.25 hodin.

Vstup do ZŠ je pro cizí návštěvníky možný pouze hlavním vchodem nebo vchody u pavilonů, které jsou opatřeny zvonky. Návštěvník zazvoní na kancelář a nahlásí důvod své návštěvy.

Žáci mají přísný zákaz pouštět kohokoli během výuky a zvláště o přestávkách do budovy školy.

V době dopolední výuky je zákonným zástupcům povolen vstup jen hlavním vchodem z nezbytně nutných důvodů a po ohlášení v kanceláři školy. Pokud doprovází dítě do školy později (od lékaře…), žák do budovy vstupuje samostatně.

Zákonný zástupce si vyzvedává dítě osobně v případě, že byl školou informován o úrazu nebo nemoci žáka. Vyučující sdělí v kanceláři školy, že zákonný zástupce (uvede jméno a příjmení) si žáka vyzvedne osobně.

Pokud je žák uvolněn ze školy na základě žádosti uvedené v žákovské knížce, pak zákonný zástupce přebírá dítě u kanceláří školy.

Schůzky s vyučujícími si zákonný zástupce sjednává na dobu po ukončení dopolední výuky, respektuje přitom dobu výuky i přestávky vyučujících.

18. Dodržuj školní řád.

Vážné porušení tohoto řádu ze strany žáka je důvodem pro kázeňské opatření, svolání výchovné komise s rodiči žáka. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči žákům, zaměstnancům školy se vždy považují za závažné porušení povinností stanovených tímto řádem a budou řešena sníženou známkou z chování a nahlášena na Orgán sociálně-právní ochrany dětí.

 

Práva a povinnosti zákonných zástupců žáka (dále rodiče)

1. Znáte žákovský řád?

Vedou-li rodiče žáky v duchu žákovského školního řádu, pak by neměly vznikat mezi školou a rodinou vážné rozdíly v působení na dítě. Rodiče dbají na přípravu žáků do školy, pravidelně kontrolují jejich školní práci, oceňují úspěchy, podpoří při neúspěchu. Vhodně reagují na zápisy v žákovské knížce a její pravidelnou kontrolu potvrzují svým podpisem.

2. Rodiče mají právo zúčastnit se vyučování.

Rodiče mají právo být seznámeni s nároky, hodnocením a klasifikací žáků, zúčastnit se práce třídní samosprávy, ustanovil-li jí třídní učitel. Při návštěvě školy přispívají svým pozitivním jednáním k příjemné atmosféře. Na požádání učitele, výchovné poradkyně nebo kohokoliv z pedagogického vedení školy se dostaví do školy.

3. Rodiče odpovídají za docházku svých dětí.

Rodiče zajistí, aby žáci přicházeli do školy na vyučování a školní akce včas, správně vybaveni, s vhodně upraveným zevnějškem, nebyli infikováni a nemocni.

4. Dodržujte pravidla omlouvání nepřítomnosti žáka ve škole a na školních akcích.

Nemoc - omlouvat osobně, telefonicky, písemně, e-mailem, do 48 hodin od začátku absence a po ukončení nepřítomnosti písemně doložit důvody nepřítomnosti v žákovské knížce. V průběhu nemoci informujte školu o nástupu žáka do školy.

Uvolnění z hodin v průběhu vyučovacího dne - na písemnou žádost rodičů v žákovské knížce omlouvá třídní učitel, dítě nesmí samo opustit školu – pouze v doprovodu rodičů.

Absence krátkodobé - (1-2 dny) na písemnou žádost v žákovské knížce omlouvá třídní učitel.

Absence dlouhodobé - písemná žádost na ředitelství školy prostřednictvím třídního učitele, na kterou ředitelka školy odpovídá pouze v případě zamítnutí žádosti.

V každém pololetí povolí ředitelka školy maximálně jednu absenci a pouze jeden týden mimo termín výjezdních akcí školy! Nezapomeňte, že je dobře po dobu nepřítomnosti si průběžně doplňovat zameškané učivo.

5. Škola má oznamovací povinnost - chráníme děti.

Vpřípadě neomluvené absence, časté nepřítomnosti žáka ve škole a při pozdních omluvách je škola povinna o docházce žáka informovat kompetentní orgány při MÚ v Praze 13, Městskou policii v Praze 13, Policii ČR v Praze, Obvodní soud v Praze. V souladu s Klasifikačním řádem ZŠ Mohylová 1963 Praha 13 při velké absenci a chybějících klasifikačních podkladech může být žákovi odložena klasifikace.

6. Třídní schůzky a konzultace.

Pravidelně jsou svolávány třídní schůzky nebo konzultační hodiny, při kterých mají rodiče právo uplatňovat své připomínky a návrhy prostřednictvím zápisu z třídní schůzky. Kromě třídních schůzek mají rodiče možnost se informovat i po předchozí dohodě s vyučujícími a zásadně mimo vyučování, je lépe si schůzku domluvit předem.

7. Máme Radu školy.

Při škole pracuje Rada školy tvořená zástupci rodičů, pedagogů a zřizovatele. Rada se při svém jednání řídí Jednacím řádem rady školy. Má právo kontrolovat a schvalovat práci školy, školní družiny, školní jídelny, vedení předkládá Radě školy ke schválení Výroční zprávu za uplynulý školní rok, návrh rozpočtu a výsledky hospodaření. Rada kontroluje zápisy z třídních schůzek a řeší podněty rodičů. Rada má podle zákona 561/2004 Sb., další kompetence.

8. Rodiče, podporujte školu, do které Vaše děti chodí.

Formy pomoci škole jsou různé, můžete škole věnovat věcný nebo finanční dar, být nápomocni radou, odbornými znalostmi, odbornými službami, můžete škole nabídnout náměty pro obohacení výchovně vzdělávacího procesu - exkurze, návštěvy, výlety. Můžete společnými silami zorganizovat výjimečnou akci nejen pro kolektiv třídy, do které dochází vaše dítě, ale i pro celou školu, akci, která se stane Vaším přičiněním tradicí, budete pod ní zviditelněni. Děkujeme Vám.

 

Provoz a režim školy, režim ostrahy

1. Škola je pro žáka a veřejnost uzavřena do 8.10 hod. - každý pracovník, který přichází do školy před tímto časem, školu za sebou uzavírá.

Pro žáky, kteří navštěvují školní družinu, platí následující režim:

a. Žák přichází do školní družiny hlavním vchodem, svůj příchod ohlásí zazvoněním na příslušný zvonek.

b. Vychovatelka konající službu převezme žáka u vchodu.

c. Pro bezporuchové fungování ŠD budou ranní a koncové služby zabezpečovány v oddělení herny.

2. V průběhu dopoledne je škola trvale uzamčena - návštěvám umožní vstup do školy sekretářka ředitelky prostřednictvím zvonku. Návštěvy, které přicházejí v úředních záležitostech, se hlásí přímo u ředitelky, popř. u příslušné zástupkyně. Jakékoliv uvolnění žáka v průběhu vyučování povoluje pouze ředitelka (popř. příslušná zástupkyně).

3. Pokud probíhá výuka od 9.15 hod. (na základě povolení ředitelky školy), čekají žáci na vyučujícího výhradně před hlavním vchodem - do školy vstupují pouze s ním.

Povinnosti pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy

1. Před začátkem hodiny vyučující zkontroluje přípravu žáků a třídy. Nepřítomné žáky zapíše do TK. Docházku kontroluje i v dalších vyučovacích hodinách, zejména při odpoledním vyučování.

2. Vyučující nedovolí skládat věci, pokud neukončil hodinu. Je-li třída v pořádku (čistá tabule, křída, srovnané pomůcky), dá pokyn k seřazení žáků. Do další učebny přecházejí žáci pohromadě pod vedením určených žáků, a to i když se dělí na skupiny. Všichni pedagogičtí pracovníci věnují v průběhu celého vyučování procesu pozornost všem odchylkám chování žáků od běžného normálu. Mohou být jedním ze symptomů počínající závislosti na návykových látkách.

Závěrečné ustanovení

1. Tato novela řádu školy vstupuje v platnost dne 1.9.2017.

2. Dnem přijetí této novely řádu se ruší platnost řádu školy ze dne 25.8.2005.

V Praze 1.9.2005

Mgr. Martina Štychová, ředitelka školy

Novelizace školního řádu schválená pedagogickou radou dne 31. 8. 2017