Výuka jazyků

      Jazyková výuka probíhá podle našeho vlastního školního vzdělávacího programu. První 2 ročníky mají výuku cizího jazyka integrovanou v předmětu Člověk a svět. Ve 3. až 5. ročníku mají žáci 3 vyučovací hodiny týdně.

      K  vyučování je využívána jazyková učebna, učitel má k dispozici magnetofon, audiokazety, interaktivní tabuli a různý obrázkový materiál.

      Odpolední kroužky angličtiny slouží k rozšíření a prohloubení znalostí a komunikačních dovedností.

aj obrázky